Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i chronimy dane osobowe, dlatego opracowaliśmy poniższy dokument precyzujący zagadnienia związane z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych które powierzają nam użytkownicy serwisu www.all4home.pl. Polityka prywatności jest stale monitorowana, tak aby zapewnić poszanowanie praw konsumenta i 100% zgodność jej  zapisów z aktualnym prawem polskim oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Bazy danych Klientów zostały zarejestrowane w Urzędzie GIODO pod numerami: 145021, 145026, 145027. 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§2. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Piotr Józefiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą All4home Wyposażenie Wnętrz Piotr Józefiak, ul. Galicyjska 12, 32-091 Michałowice, NIP 945-160-26-80, REGON 357185342, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w Portalu www.all4home.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. zawarcia umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem portalu www.all4home.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;

5. Administrator informuje, iż każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator informuje ponadto, że każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§3. Inne postanowienia

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.

2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.

3. Zamówienie usługi newsletter wymaga podania danych osobowych.

4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§4. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.

§6. Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę. 

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§7. Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora. 

3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

§8. Bezpieczeństwo

1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

2, Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.

3. Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§9. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: 

a) Klient wyrazi na to zgodę lub 

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub 

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży. 

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§10. Prawa Klientów

1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@all4home.pl

4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@all4home.pl

§11. Postanowienia dodatkowe

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@all4home.pl